REGULAMIN

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 • Sprzedawca – ASPIRIA Tomasz Gordon z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Skłodowskiej 72/35, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 341495026, NIP 5542508045 dostarczający Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik – usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
 • Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną bbclab.pl.
 • Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online np. zakup biletu na szkolenie lub zakup testu.
 • Potwierdzenie Realizacji - zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi oraz szczegóły dostawy.
 • Dostarczanie Produktów - sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.
 • Mail – adres poczty elektronicznej.
 • Strony - Sprzedawca i Użytkownik.

 §2

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do Dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3

Rodzaj i zakres działalności

 1. Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na wypełnieniu testu psychometrycznego i otrzymaniu raportu na podany adres mailowy lub/oraz zakup biletu na szkolenie odbywające się stacjonarnie na terenie całego kraju.                                                                                                                                                                                      

§4

Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie umowy następuje przez wybór usługi: szkolenia lub testu, przez wprowadzenie danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, ilości testów, ilości biletów, lokalizacji i daty szkolenia.
 2. Po zaakceptowaniu regulaminu Użytkowni dokonuje płatności i jest dopuszczony do wypełnia testu oraz/lub rezerwacji biletu na szkolenie.
 3. Na podany adres mailowy otrzymuje raport z testu lub bilet na szkolenie.
 4. Zawarcie Umowy następuje w chwili zapłaty przez Użytkownika za dostęp do testu lub rezerwację miejsca/miejsc na szkolenie.
 5. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.

§5

Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez wybór testu lub szkolenia, podanie danych osoby badanej lub uczestnika szkolenia, przez wybór daty, miejsca szkolenia lub ilości zakupionych testów.

§6

Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane automatycznie po akcji Użytkownika, tj. zakupie dostępu do testu czy rezerwacji szkolenia.
 2. Użytkownik wykupujący dostęp do testu może go wypełnić online, a następnie na jego adres e-mail jest wysłany raport.
 3. Użytkownik kupujący bilet na szkolenie otrzymuje na podany adres e-mail zarezerwowany bilet na szkolenie.
 4. Realizacja usługi szkoleniowej odbywa się w terminie opisanym na bilecie.

§7

„Dostawa” Usługi

      1Zamówione Usługi zostaną dostarczone przez pocztę e-mail (raport testu lub/oraz bilet na szkolenie).

§8

Odstąpienie

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie dziesięciu dni od dnia zakupu testu lub szkolenia, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Możliwość odstąpienia od zawartej umowy (zwrócenie płatności) może nastąpić tylko wówczas, gdy usługa nie została skonsumowana, tj. w przypadku testu – wypełnienie i otrzymanie raportu, w przypadku szkolenia – uczestnictwo w szkoleniu. W przypadku szkolenia odstąpienie od umowy nie może nastąpić później niż na tydzień przed planowanym szkoleniem. Osoba otrzymuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniu po potrąceniu opłat związanych z organizacją szkolenia (sala, materiały, catering). 

§9

Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca użytkowanie strony internetowej Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer w wersji co najmniej 11 oraz włączona obsługa Cookies i Java Script.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu

§10

Polityka plików cookies

 1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji „Akceptuję” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 7. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 8. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 9. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 10. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
 11. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji

§11

Płatności

 1. Płatność następuje automatycznie w trakcie zamówienia testu lub szkolenia. Warunkiem nabycia usługi jest wcześniejsza zapłata.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu BBClab.pl. Szczegóły dotyczące ceny znajdują się pod linkiem szkolenia: http://www.bbclab.pl/szkolenia/kurs-pozytywnej-psychopatii/  test: http://www.bbclab.pl/test-bbc-pp/
 3. Zapłata jest możliwa w formie elektronicznej przy pomocy serwisu T-Pay
 4. Na prośbę Użytkownika istnieje możliwość wystawienia przez Sprzedawcę faktury.

§12

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
 • pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres ASPIRIA Tomasz Gordon, ul. Skłodowskiej 72/35, 85-733 Bydgoszcz
 • oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres kontakt@bbclab.pl
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 2. Reklamacji nie podlegają błędy wynikające z problemów technicznych po stronie Zamawiającego, np. zerwane połączenie internetowe, brak dostępu do poczty e-mail etc.
 3. Reklamacja nie uwzględnia niezadowolenia z uzyskanego wyniku testu lub rekomendacji coachingowych zawartych w raporcie.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad.

§13

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
 2. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług oraz RODO.
 3. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3, co następuje poprzez odznaczenie zgody w formularzu kontaktowy http://www.bbclab.pl/kontakt/ lub formularzu zakupowym http://testy.bbclab.pl
 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Usługi.
 2. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 4. Użytkownik wraża zgodę i udostępnia swój mail niniejszym oraz poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody co następuje poprzez akceptację regulaminu, których formularze znajdują się pod linkiem http://www.bbclab.pl/kontakt/, również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.
 5. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
 7. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 8. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 9. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 11. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę;
 12. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcą;
 13. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.
 14. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 15. Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.

§14

Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.